واریز هزینه

از شما به خاطر انتخاب researchassist تشکر مینماییم. در این بخش میتوانید هزینه خدمات را از طریق کارت به کارت، واریز به حساب پرداخت نمایید.

gif

نام بانک

شماره حساب

شماره کارت

نام صاحب حساب

بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۸۸۶۹۹۰۸

محمد جواد اصفهانی

انجام پایان نامه - انجام فصل 4 پایان نامه
در عصر حااضر نیاز به یک دفتر خدماتی همه کاره احتیاج هر شهر بزرگی است خدمات مجالس و سایر خدمات نظیر خدمات فاضلابی، نظافت منزل و غیره همگی جزء خدمات برتر دفتر همه کاره هستند.